นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ (Privacy Notice)

เนื่องด้วยบริษัท ดิจิทีฟ จำกัด (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในฐานะผู้ใช้บริการ www.digitiv.net (“ผู้ใช้บริการ”) ดังนั้น บริษัทฯได้จัดทำนโยบายฉบับนี้ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ใช้บริการที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ www.ttbfoundation.org โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการดังนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผย

ข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาที่สามารถระบุตัวตนผู้ใช้บริการรายนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม) และไม่ว่าผู้ใช้บริการได้ให้ไว้หรือมีอยู่กับบริษัทฯ หรือ ที่บริษัทฯได้รับ หรือ เข้าถึงได้จากแหล่งอื่นที่น่าเชื่อถือ ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่บริษัทฯเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยตามประกาศ ได้แก่

ข้อมูลแสดงตัวตนของผู้ใช้บริการ (Identification Information) เช่น ชื่อ/นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง วัน/เดือน/ปีเกิด ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น
ข้อมูลสถานะของบุคคล (Marital Status) เช่น โสด หรือสมรส เป็นต้น
ความชื่นชอบของผู้ใช้บริการในการค้นหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ต (Online Behavior Information) เช่น การค้นหาข้อมูลของบริษัทฯ (Website Browsing) หรือการเชื่อมต่อเว็บไซต์อื่นๆ ที่ผู้ใช้บริการเข้าไปค้นหาข้อมูล เป็นต้น
ข้อมูลอื่นๆ เพื่อใช้ในการทำสถิติหรือปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ เช่น หมายเลขไอพี
(IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) ชื่อโดเมน (Domain Name)
บันทึกหน้าเว็บ (Web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times)
และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)
วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรวบรวม/ใช้ และหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็น เพื่อประโยชน์และวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ สมัครสมาชิก หรือใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง
เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ หรือปรับคุณภาพในการให้บริการ
การรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ เช่น กรมสรรพากร (เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริจาคในการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี) เป็นต้น
ประโยชน์อื่นอันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ เช่น
กรณีที่ผู้ใช้บริการเข้าใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯสามารถให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้ดียิ่งขึ้นและเพื่อทำให้เว็บไซต์ของบริษัทฯมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น บริษัทฯได้ใช้ Cookies เพื่อให้การทำงานระหว่าง Browser ของผู้ใช้บริการและระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯเป็นไปด้วยดี Cookies เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯติดตั้งไว้ที่ฮาร์ดไดรฟ์ (Hard drive)
ของผู้ใช้บริการ Cookies เหล่านี้ได้รับการเข้ารหัสเพื่อช่วยให้การติดต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ และระบบของบริษัทฯเป็นไปอย่างปลอดภัย โดย Cookies มิได้เก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ ฉะนั้น ข้อมูลของผู้ใช้บริการจึงไม่สามารถดึงกลับมาใช้ได้อีก หลังจากผู้ใช้บริการออกจากระบบ เว็บไซด์ส่วนใหญ่ใช้ Cookies ซึ่งมิได้ก่อผลกระทบใด ๆ
ต่อระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องปรับ browser ของตนให้สอดคล้อง
และรองรับกับการทำงานของ Cookies จึงจะสามารถทำธุรกรรมผ่านเว็บไซด์ของบริษัทฯได้
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

บริษัทฯจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการต่อบุคคลที่สาม เว้นแต่

  • (ก) บริษัทฯได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ
  • (ข) เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ใช้บริการ
  • (ค) การเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

ในกรณีที่บริษัทฯได้เปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลที่สาม เช่น การจัดส่งพัสดุ หรือการวิเคราะห์วิจัย
ทางการตลาด บริษัทฯจะดำเนินการให้บุคคลที่สามเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ
และจัดให้มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงนโยบายฉบับนี้โดยไม่แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ดังนั้น ผู้ใช้บริการจึงควรอ่านนโยบายฉบับนี้ทุกครั้งเมื่อใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไว้นานเท่าใด

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ได้ติดต่อ หรือ ยุติความสัมพันธ์กับบริษัทฯไปแล้ว บริษัทฯจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการสำรองไว้เป็นระยะเวลา 10 ปี

ผู้ใช้บริการจะติดต่อบริษัทฯได้อย่างไร

หากผู้ใช้บริการต้องการติดต่อ หรือมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ รวมถึงสิทธิของผู้ใช้บริการตามนโยบายฉบับนี้ หรือต้องการยกเลิกการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการติดต่อเพื่อรับข้อมูลทางการตลาด (Unsubscribe) หรือ กรณีที่พบว่ามีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปในทางที่ไม่ชอบ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อบริษัทฯผ่านช่องทาง

Digitiv Co,. Ltd: โทร 0 2258 8818
สถานที่ติดต่อ: ดิจิทีทีฟ 54 อาคารบีบี ห้องที่เลขที่ 1111 ชั้น 11 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
E-mail: admin@digitiv.net